Beýleki döwlet edaralaryň Internet sahypalary
  

Türkmenistanyň Daşary Ykdysady
     Döwlet Bank


  

Türkmenistanyň "Türkmenbaşy" Döwlet
     Täjirçilik Banky


  

Türkmenistanyň "Türkmenistan" Döwlet
     Täjirçilik Banky


  

Türkmenistanyň "Daýhanbank" Döwlet
     Täjirçilik Banky


 
     Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrligi – ýurduň başYkdysady ölçegykdysady edarasydyr. Ministrlik uzak möhletleýin maksatlara ýetmeklige we ýurduň durmuş-ykdysady ösüşinde ileri tutulýan ugurlary amala aşyrmaklyga gönükdirilen döwlet syýasatynyň işlenip düzülmegini we durmuşa geçirilmegini, ykdysadyýetiň döwlet tarapyndan dolandyrylyşyny, şeýle hem ykdysady syýasatyň kämilleşdirilmegi boýunça teklipleriň taýýarlanyşyny we bu ulgamyň kadalaşdyryjy hukuk düzgünleri boýunça dolandyrylyşyny amala aşyrýar.
 
        
„BELENT MAKSATLARA DIŇE ÇUŇŇUR MANYLY IŞLER, ADALATA, HAK IŞLERE DAÝANMAK, ZÄHMETSÖÝERLIK BILEN ÝETIP BOLAR.“ Hormatly Prezidentimiz Türkmenistanyň sebitleriniň gyradeň durmuş-ykdysady ösüşini gazanmaklyga aýratyn üns berýär. Bu ugurda, häzirki wagtda ýokary depginler bilen amala aşyrylýan “Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň durmuş-ýaşaýyş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin Milli maksatnamasy” uly ähmiýete eýedir.
© Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrligi